بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق

بسته نرم افزار تولیدی

"نرم افزار مدیریت تولید سیاق" با ورود اطلاعات شامل گزارش عملکردها و مصارف دوره‌ای یا روزانه از خط تولید ، قیمت تمام‌شده و گردش مواد را محاسبه می نماید. ساختارارتباطی یکپارچه سیستم های انبار، حسابداری انبار، سیستم حسابداری، تدارکات، فروش،حقوق و دستمزد و ... باعث سهولت و کارایی عملکرد این سیستم میشود.

 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
هدف

جریان گردش مواد و واقعیت تولید محصول، توسط سیستم بهای تمام شده رصد و هزینه های انجام شده برای محصول جمع بندی و پس از محاسبه هزینه های مستقیم و تسهیم هزینه های غیر مستقیم بهای تمام شده هر واحد محصول محاسبه و ثبت می گردد.

دامنه کاربرد

با پیاده سازی سیستم جامع مدیریت تولید سیاق، یکپارچگی و تبادل اطلاعات در کلیه واحدهای سازمانی موثر در چرخه تولید محصول به دست آمده و مدیریت هزینه‌های تولید ، مدیریت موثر موجودی انبار و انبارک‌های خط تولید ، پیش بینی و برنامه ریزی احتیاجات مواد، برآورد قیمت تمام شده قبل از تولید ، محاسبه بهای تمام شده پس از تولید و ... قابل انجام می‌باشد.

چرخه عملیات

این سیستم برای تمامی بنگاه های اقتصادی که به تولید محصول به صورت سفارشی یا به صورت انبوه می‌پردازند مناسب است. سیاق برای شرکتهایی که دارای خط تولید پیوسته (Continuous) می‌باشند راهکارهای اختصاصی ویژه‌ای پیشنهاد می‌نماید.

 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
بسته پایه
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
بسته پیشرفته
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
بسته جامع
 نرم افزار فروش - سیاق
فروش

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش¬های ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
نرم افزار انبار صنعتی - سیاق
انبار صنعتی

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تولید با گردش مواد - سیاق
تولید با گردش مواد

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تولید صنعتی - سیاق
تولید صنعتی

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تدارکلت داخلی - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

سیستم تدارکات داخلی در مجموعه های بزرگ که فرآیند خرید کالا چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار فروش - سیاق
فروش

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش¬های ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار انبار صنعتی - سیاق
انبار صنعتی

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تولید با گردش مواد - سیاق
تولید با گردش مواد

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تولید با گردش مواد - سیاق
تولید با گردش مواد

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تولید صنعتی - سیاق
تولید صنعتی

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 سیستم باسکول - سیاق
سیستم باسکول

سیستم ارتباط باسکول کنار سخت افزار باسکول اطلاعات . ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار تولید و بهای تمام شده - سیاق
تولید و بهای تمام شده

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار فروش - سیاق
فروش

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش¬های ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار انبار صنعتی - سیاق
انبار صنعتی

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 نرم افزار خرید و نرم افزار خرید و تدارکات داخلی - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

سیستم تدارکات داخلی در مجموعه های بزرگ که فرآیند خرید کالا چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی ...

بیشتر بدانید
 بسته نرم افزار تولیدی - سیاق
 دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو