سیستم باسکول سیاق

سیستم باسکول

سیستم ارتباط باسکول کنار سخت افزار باسکول اطلاعات وزن کشی و صدور اسناد مربوطه را محیا می سازد. همچنین بدلیل ارتباط تنگاتنگ با سیستم انبار بسیاری از اسناد و مراودات را بصورت اتوماتیک و یکپارچه مدیریت می نماید.

سیستم باسکول
 • امکان صدور مستقیم رسید یا خروج از انبار از روی برگه باسکول در سیستم باسکول
 • امکان ثبت سند انبار در سیستم انبار بر مبنای برگه باسکول در سیستم انبار
 • نمایش لیست برگه‌های باسکول در وضعیت های متفاوت : وزن کشی اول – تایید شده – سند انبار خورده و...
 • نمایش لیست اسناد باسکول با لحاظ دسترسی کاربر باسکول
 • امکان ثبت اطلاعات گزارشی مانند وزن اعلامی مشتری و شماره بارنامه و... در کنار برگه باسکول
 • امکان اعمال محدودیت حداکثر فاصله زمانی بین وزن کشی اول و دوم
 • تعریف انواع باسکول مانند کفی و سقفی و...
 • تعریف فاصله زمانی اعتبار وزن کشی اول تا دوم
 • تعریف تلورانس قابل قبول در باسکول
 • تعریف زمان لازم برای ثابت شدن باسکول در هنگام وزن کشی
 • تعریف باسکول‌های متعدد و انتساب کاربر به باسکول
 • صدور برگه باسکول شامل وزن‌کشی اول، دوم و وزن خالص
 • امکان وزن‌کشی چند بار بر روی وسیله حمل با یک برگه باسکول
 • امکان ثبت کالاهای متفاوت با رسید یا خروج به اشخاص متفاوت در یک برگه باسکول
 • امکان ابطال یا غیر معتبر کردن برگه باسکول
 • امکان ارجاع برگه باسکول به انبار یا ثبت برگه باسکول آزاد
 • قابلیت تایید مجزای وزن‌کشی اول و دوم در برگه باسکول‌ها به صورت اتوماتیک و یا توسط مدیر برای جلوگیری از تغییر
 • امکان ثبت هزینه وزن‌کشی بر روی برگه باسکول
 • امکان ارتباط یکپارچه نرم افزار به باسکول و درج اتوماتیک وزن به صورت اتوماتیک و مکانیزه از دستگاه باسکول
 • یکپارچگی با سیستم انبارو امکان ثبت سند انبار در سیستم انبار بر مبنای برگه باسکول در سیستم انبار
سیستم باسکول سیاق