بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق

بسته نرم افزار پیمانکاری

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﻭژﻩ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.

بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
هدف

ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻗﺘﻀﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﺰء ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩ. این بسته نرم افزاری به محاسبه بهای تمام شده به تفکیک هر پروژه و ثبت و مدیریت هزینه های ستادی یک شرکت پیمانکاری قابل استفاده خواهد بود.

دامنه کاربرد

جریان مراودات مالی و گردش نقدینگی و مناسبات با پرسنل و جریانهای حقوق دستمزد و... در این حوزه پشتیبانی میشوندﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.

چرخه عملیات

نرم افزار ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍء ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻯ، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ، ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ توسط پشتیبانی مرکزی از لحاظ سقف تنخواه و گردش نقدینگی، کنترل موجودی متمرکز، درخواست خرید متمرکز و گردش کالا پردازش و کنترل می گردد. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ کنار سایر اطلاعات نرم افزار گزارش جامع مدیریتی ارائه می نمایند.

بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
بسته پایه
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
بسته پیشرفته
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
بسته جامع
نرم افزار انبارداری سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
 نرم افزار مالی و حسابداری سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار اموال و داریی های ثابت سیاق
اموال و دارایی های ثابت‌

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
 نرم افزار انبارداری سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار تنخواه داری سیاق
تنخواه داری

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار اموال و دارایی های ثابت سیاق
اموال و دارایی های ثابت‌

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی‌

سیستم تدارکات داخلی در مجموعه های بزرگ که فرآیند خرید کالا چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار انبارداری سیاق
انبار داری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
نرم افزار خرانه داری سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار پیمانکاری سیاق
دمو سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو