اتوماسیون موسسات آموزش ترمی - سیاق

اتوماسیون موسسات آموزش ترمی

جریان مدیریت آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و... كه مدل آموزش ترمی را برگذار میكنند موضوع نرم افزار آموزش ترمی سیاق است. به كمك نسخه اینترنتی و ابزار انتخاب واحد و مشاهده وضعیت تحصیلی و... بر روی وب كه تعامل با دانشجویان را به صورت اینترنتی و یك پارچه با نرم افزار اصلی برقرار میكند میتوان پروسه آموزشی را راحت و دقیق تر اجرا و نظارت و كنترل كرد.

اتوماسیون موسسات آموزش ترمی
 • ارایه واحد با محاسبه اتوماتیك مبلغ و تعیین ظرفیت كلاس و روز و تاریخ امتحان و محل تشكیل و...
 • فرم انتخاب واحد دانشجویان با الزامات لازم برای رعایت پیش نیاز و هم نیازها
 • امور دانشجویی : اعلام نمره -حذف واحد-افزودن واحد -دریافت شهریه-نمرات كلاسی و گزارشات جمع بندی شده و..
 • گزارشات درآمد تفکیکی واحد به واحد – ترم به ترم– ماه به ماه و ...
 • آلارم موعد وصول اقساط و بدهی های دانشجویان و سر رسید چکها و ...
 • تعریف رشته های تحصیلی تعریف انواع واحد – تعداد واحد موثر برای هر رشته
 • تعیین پیش نیاز و هم نیاز
 • تعریف انواع وضعیت تحصیلی دانشجو - انواع حذف و اضافه - انواع غیبتها - انواع انصرافها- حداقل نمره قبولی و نمره مشروطی
 • تعریف دپارتمانها و فضای آموزشی و محدودیتهای هر یک از فضاهای آموزشی
 • تعریف اساتید با ثبت اطلاعات تكمیلی مانند سوابق و دورها و محدودیتهای زمانی و ...
 • امکان تعریف سقف ظرفیت کلاس در حالت هشدار یا رعایت الزامی
 • یک پارچه با تمام نرم افزارهای پکیج سیاق
 • صدور اتوماتیک تمام اسناد حسابداری مرتبط با جریان آموزشی
 • کنترل منابع آموزشی مانند فضا ها و تجهیزات و...
 • پوشش جریان آموزش مدل ترمی واحدی و دانشگاهی
 اتوماسیون موسسات آموزش ترمی - سیاق