سیستم گردش فرم - سیاق

سیستم گردش فرم

اطلاعات درون سازمانی علاوه بر اسناد مالی و نامه شامل تعاملات دیگری می باشد که در قالب فرم ها جهت گردش اطلاعات در سازمان کاربرد دارد. سیستم گردش فرم سیاق جهت پاسخگویی به این نیاز طراحی و ارائه شده است.

سیستم گردش فرم
  • امکان تغییر فیلدهای فرم اطلاعاتی مورد گردش در سازمان
  • امکان ارجاع ماهیت‌های قابل گردش دیگر سیستم‌ها بر روی کارتابل فرم – به طور مثال ارجاع مرخصی جهت تایید
  • امکان ارجاع فرم به پست یا پست‌های مختلف
  • امکان تعریف وضعیت‌های مختلف برای فرم‌ها و تخصیص رنگ‌های متفاوت به وضعیت‌های مختلف
  • استفاده سیستم Attaching اختصاصی و امن سیاق – جهت اتصال هرگونه فایل به فرم
  • تعیین حقوق دسترسی روی فرم‌ها – مشاهده – ویرایش –حذف و ...
  • امکان اعلام اختتام یا بایگانی کردن فرم‌ها
  • امکان تحقق اهداف بلند مدت "سازمان بدون کاغذ"
  • کارتابل همسو و یکپارچه با دیگر سیستم‌های اتوماسیون اداری
سیستم گردش فرم - سیاق