حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق

حوزه تولید و قیمت تمام شده

حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق

حوزه تولید و قیمت تمام شده

جریان تولید محصول همیشه به عنوان یکی از حجیم ترین و تخصصی ترین جریان های سازمانی و به تبع آن نرم افزاری تلقی میشود. در مجموعه های تولیدی جریان تولید حجم کار بالا و حساسیت و هزینه بری بالا را با خود به همراه دارد و عطف همین وضعیت مفاهیم بهره وری در این جریان پررنگ و مورد علاقه مدیران است.
قابلیتهای مربوط به سیستم های حوزه صنعتی سیاق به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند:
گردش مواد : به معنی تمام جریان درخواست و تحویل و مصرف موارد اولیه و تولید محصول را شامل میشود. مطابق سفارشی که در خط تولید مطرح میشود و BOM محصول قرار به تولید نرم افزار محاسبات اولیه نیاز به مصرف مواد و زمانها را تهیه و بر مبنای آن به طور مثال دستور خروج مواد اولیه از انبار را صادر و دریافت مواد از انبار و مصرف در ایستگاهها و کنترل موجودی مواد پای خط و... را به انجام و در انتهای خط محصول تولیدی را شناسایی و به انبار یا مشتری یا واحد دیگری تحویل میدهد.
زمانبندی تولید: این موضوع که مطابق ظرفیتهای ماشین آلات و خط و کارکنان و ... چه زمانی را چه ماشینی بر روی چه پروژه ای کار کند زمانبندی تولید میگوییم. نکته مهم در زمانبندی رویدادهایی است که مطابق پیش بینی اتفاق نمیافتند و زمانبندی نیاز به بازنگری و تجدید پیدا میکند.
قیمت تمام شده: زیر سیستمی است که جریان گردش مواد و زمانبندی و واقعیت تولید محصول را رصد و هزینه های انجام شده برای محصول را جمع بندی و تسهیم و روی محصول تولید شده قرار میدهد. پیش بینی یا استاندارد و واقعیت اتفاق افتاده و انحراف از پیش بینی جزو قواعد این سیستم است.
تعمیر و نگهداری ماشین آلات: با تعدد پیدا کردن ماشین آلات روی خط یا خطوط تولید زمانبندی تعمیرات ماشین آلات و چگونگی تخصیص نیروهای واحد تعمیر و نگهداری و... از حوصله و توان ذهن و نظام دستی خارج میشود.
از طرفی ارزش بالای ماشین آلات و لزوم کار منظم آنها برای پایداری جریان تولید حائز اهمیت است و در فضای چنین نیازی سیستم تعمیر و نگهداری و ظیفه این زمانبندی و تخصیص منابع و کنترلها را بر عهده میگیرد.

سیستم تولید کارگاهی - سیاق
سیستم تولید کارگاهی

بیشتر بدانید
حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق
بهای تمام شده و گردش مواد - سیاق
بهای تمام شده و گردش مواد

بیشتر بدانید
حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق
برنامه ریزی احتیاجات مواد- سیاق
برنامه ریزی احتیاجات مواد

بیشتر بدانید
حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق
زمانبندی تولید - سیاق
زمانبندی تولید

بیشتر بدانید
حوزه تولید و قیمت تمام شده - سیاق
درخواست دمو
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو