سیستم تابلو اعلانات سیاق

سیستم تابلو اعلانات

نرم افزار تابلو اعلانات جهت هر پست سازمانی قابل رویت می باشد. بخش نامه ها، رویدادها و اطلاعاتی که سازمان به یکباره نیاز به اطلاع رسانی دارند را در این مرکز به اشتراک گذاشته و به اطلاع پرسنل رسانده می شود.

سیستم تابلو اعلانات
  • امکان اعلان عمومی بخشنامه ها و قوانین داخلی سازمان
  • امکان انتشار اخبار
  • امکان تعریف کاربران مجاز به استفاده از تابلو اعلانات
  • امکان سطح دسترسی و نحوه مشاهده تابلواعلانات توسط کاربران
  • امکان اطلاع رسانی عمومی سازمان
  • یکپارچه با سیستم اتوماسیون اداری
سیستم تابلو اعلانات سیاق