نرم افزار تدارکات و خرید داخلی - سیاق

نرم افزار تدارکات و خرید داخلی

سیستم تدارکات داخلی در مجموعه های بزرگ که فرآیند خرید کالا چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی در آنها به صورت گسترده می باشد کاربرد دارد. این سیستم جهت کنترل جریان خرید داخلی یا خارجی کالا، محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده، از طریق برقراری ارتباط با سیستم انبار و حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد .

نرم افزار تدارکات و خرید داخلی
 • تعریف پرسنل و کاربرداز تدارکات
 • امکان امتیاز بندی و تشکیل شماره پرونده برای فروشندگان
 • تعریف کالاهای قابل درخواست از اینترنت برای نسخه اینترنتی
 • پیگیری یا رهگیری جریان حرکت سند و مبنا شدن از همدیگر
 • قابلیت صدور سند حسابداری برای فاکتورهای خرید و تعریف منعطف و قابل تنظیم نحوه صدور سند حسابداری
 • قابلیت صدور اسناد روی حساب کالای بین راهی و محاسبه مغایرت کالای بین راهی و تحویلی به انبار
 • قابلیت استفاده از انواع اسناد تدارکات – درخواست خرید عادی –درخواست خرید اینترنتی – سفارش خرید– پیش فاکتور – دستور خرید – برگ ارسال انبار – فاکتور خرید – برگ ارسال مستقیم – برگشت از خرید و ...
 • قابلیت منوط یا مبنا کردن انواع اسناد به همدیگر و تعریف جریان کار داخلی و کنترل مجوزها و...
 • ثبت اتوماتیک درخواست خرید بر اساس شارژ انبار
 • صدور اسناد حسابداری و امکان اتصال به حسابداری سه بعدی سیاق - نگهداری حساب کالای در راه ...
 • دارای نظام تنخواه داری برای پرسنل تدارکات برای ثبت جریانهای نقدینگی تنخواه ها
 • یکپارچه با سیستمهای حسابداری و انبار سیاق
 • امکان ارسال کالا به تولید یا اموال به صورت مستقیم بدون واسطه انبار
 نرم افزار تدارکات و خرید داخلی - سیاق