نرم افزار پرسنلی - سیاق

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار پرسنلی یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منابع انسانی می باشد . که در آن کلیه امور مربوط به پرسنل و نگهداری سوابق شغلی و شخصی پرسنل به صورت مکانیزه مدیریت می گردد.

نرم افزار پرسنلی
 • امکان تعریف قوانین مرخصی و ماموریت و مدیریت روال مرخصی، ماموریت و غیبت
 • امکان ارایه وضعیت آماری پرونده پرسنل – آخرین وضعیت ها و...
 • امکان ارائه انواع گزارش‌های حوزه پرسنلی
 • امکان مکانیزاسیون فرآیند ثبت، گردش و تایید/ رد مرخصی و ماموریت به صورت الکترونیکی
 • قابلیت تخصیص یک پست در محدوده‌های تاریخی به یک پرسنل یا یک پرسنل به چند پست
 • امکان تعریف مشاغل و شرح وظایف و انتساب آن به پست های سازمانی و انتساب پرسنل اداری به پست‌های تعریف شده در چارت با محدوده تاریخ
 • امکان تعریف اطلاعات پرسنل و گروه‌بندی پرسنل
 • امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختی
 • قابلیت مدیریت و نگهداری پرونده های پرسنلی (نگهداری سوابق تحصیلی/ افراد تحت تکفل/ ثبت سوابق جبهه و جانبازی و آزادگی و بسیج/ سوابق دوره های آموزشی/ سوابق و امتیازات ارزشیابی/ مشخصات معرف/ سوابق عضویت در شوراها و ارگان ها/ نگهداری سوابق شغلی و رسته و گروه و مرتبه علمی و ...)
 • امکان جستجو در اطلاعات پرسنل و سایر اطلاعات پرونده های پرسنل
 • امکان صدور احکام کارگزینی
 • قابل کاربری در مدل های نظام هماهنگ کشوری و وزارت کار/ تامین اجتماعی
 • امکان دریافت انواع گزارشات پرسنلی با فرمت و شکل دلخواه
 • امکان یکپارچگی با دیگر سیستم های منابع انسانی
 • امکان استفاده همزمان از نرم افزار در بستر ویندوز و وب و انواع شبکه جهت یکپارچگی اطلاعات در حالت پراکندگی جغرافیایی
 نرم افزار پرسنلی - سیاق