راهکار ERP فروشگاهی

هلدینگ های بزرگ تولیدی و فروشگاهی به منظور مدیریت همزمان فعالیتهای مالی ، تولیدی و فروشگاهی و SCM خود به نحوی که کلیه فرایندهای داخلی و خارجی خود را پوشش دهند نیاز به اجرای راهکار ERP در سازمان خود دارند که بتواند در کل مجموعه با مدیریت تجمیعی فرایندهای شعب به هم افزایی Synergy منابع سازمان خود نایل گردند

زنجیره ارزش مفهومی استراتژیک می باشد که شامل مجموعه ای از عوامل و فرایندهایی است که در سازمان دست به دست هم می دهند تا برای مشتری ارزش آفرینی نماید این مفهوم در سیاق از جایگاه خاصی برخوردار میباشد و سعی گردیده به صورت فرایندگرا تمامی این عوامل در حوزه های مختلف مدنظر قرار گیرد

مخاطبین این بخش مدیران ارشد و معاونین مراکز فروش و هلدینگ های فروشگاهی میباشند که تصمیم دارند بهره وری را در سازمان خود افزایش دهند

از نمونه های اجرا شده آن می توان به پروژه حوله یاس اشاره نمود .

ERP در یک نگاه، مجموعه فعالیتهای مدیریتی و نرم افزاری می باشد که منجر به بهبود عملکرد سازمان می گردد و فرآیندهای سازمان را در قالب یک نظام یکپارچه و منظم، مدیریت و کنترل می نماید و منجر به کاهش دوباره کاریها و هزینه های سازمان و افزایش بهره وری سازمان می گردد.