راهکار ERP پیمانکاری

یکی از مهمترین چالشهای شرکتهای پیمانکاری وجود سیستمهای به ظاهر قوی مدیریت پروژه و پیمانکاری در این سازمانها می باشد این سیستمها علی رقم اینکه می توانند نیازهای مدیریت پروژه شما را مرتفع نماید ولی به دلیل عدم وجود core مالی و تدارکات قوی جنبه مهمی از عملکرد سازمان یعنی بعد مالی و SCM را به خوبی پوشش نمی دهد

زنجیره ارزش مفهومی استراتژیک می باشد که شامل مجموعه ای از عوامل و فرایندهایی است که در سازمان دست به دست هم می دهند تا برای مشتری ارزش آفرینی نماید این مفهوم در سیاق از جایگاه خاصی برخوردار می باشد و سعی گردیده به صورت فرایندگرا تمامی این عوامل در حوزه های مختلف مدنظر قرار گیرد

مخاطبین این بخش مدیران ارشد و مدیران پروژه شرکتهای پیمانکاری که تصمیم دارند بهره وری منابع سازمان خود را در پروژه های جاری سازمان افزایش دهند

ERP در یک نگاه، مجموعه فعالیتهای مدیریتی و نرم افزاری می باشد که منجر به بهبود عملکرد سازمان می گردد و فرآیندهای سازمان را در قالب یک نظام یکپارچه و منظم، مدیریت و کنترل می نماید و منجر به کاهش دوباره کاریها و هزینه های سازمان و افزایش بهره وری سازمان می گردد.