راهکار ERP دانشگاهی

دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی نیازهای خاص خود را دارند و استفاده از package های نرم افزاری مالی و اداری به صورت جزیره ای نه تنها مشکلات آنها را کم نمی کند بلکه موجب ورود اطلاعات Garbage و حتی متناقص به سازمان می گردد و سرگردمی مدیران و معاونین مجموعه می گردد. راهکار ارئه شده توسط سیاق در یکی از بزرگترین دانشگاههای ایران (هم از نظر پیچیدگی فرایند و هم از نظر پراکندگی) استقرار یافت که اجرای این پروژه موئد توان حرفه ای سیاق در حوزه دانشگاهی می باشد

زنجیره ارزش مفهومی استراتژیک می باشد که شامل مجموعه ای از عوامل و فرایندهایی است که در سازمان دست به دست هم می دهند تا برای مشتری ارزش آفرینی نماید این مفهوم در سیاق از جایگاه خاصی برخوردار میباشد و سعی گردیده به صورت فرایندگرا تمامی این عوامل در حوزه های مختلف مدنظر قرار گیرد

مخاطبین این بخش، مدیران ارشد و معاونین موسسات آموزش عالی ودانشگاهها می باشند که تصمیم دارند بهره وری را در سازمان خود افزایش دهند.

از نمونه های اجرا شده آن می توان به پروژه دانشگاه تهران اشاره نمود . این پروژه به صورت یکپارچه در بیش از 120 شعبه ذانشگاه تهران عملیاتی گردید و تیم عملیاتی سیاق در دانشگاه مستقر گردید

این راهکار در دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی دیگری مانند دانشگاه رازی , دانشگاه علمی و کاربردی و جهاد دانشگاهی نیز اجرا گردیده است

ERP در یک نگاه، مجموعه فعالیتهای مدیریتی و نرم افزاری می باشد که منجر به بهبود عملکرد سازمان می گردد و فرآیندهای سازمان را در قالب یک نظام یکپارچه و منظم، مدیریت و کنترل می نماید و منجر به کاهش دوباره کاریها و هزینه های سازمان و افزایش بهره وری سازمان می گردد.