رویکرد ERP سیاق

در این رویکرد پیشنهاد مکانیزاسیون نرم افزاری با نگاه به وضعیت و انتظار فعلی سازمان شروع میشود ولی ظرفیت ارتقا و توسعه در پله های بالاتر سازمانی با توجه به ارایه محصول بر بستر سیستم ساز بدون ایجاد هزینه اضافی دیده میشود.

نظام گردش اطلاعات و استفاده از نرم افزار در کسب و کارها سطوح یا پله های تعریف شده ای دارد که به شکل ذیل طبقه بندی میشود:
سطوح مختلف مکانیزاسیون نرم افزاری در بازار ایران

تهیه و استفاده از نرم افزار علاوه بر هزینه های نرم افزار هزینه ها و چالشهایی را بر روی روند کاری سازمان باعث میشود که اگر جنس این چالشها از جنس توسعه و بزرگ شدن سازمان و ارتقا فرهنگ سازمانی آن باشد درست بوده و انجام آنها الزامی است.

لازم است توجه بالایی صرف این موضوع شود که نرم افزار ماهیتا برای جریان کار جاری و جریان کار سالهای آتی سازمان خریداری و مستقر شده و داده های سازمان بر روی آن منتقل میشود. اینکه قابلیت یا تکنیکی از نرم افزارها را سازمان فعلا نیاز ندارید دلیل این نیست که در آینده نیازی به آن نخواهد داشت. ارتقا سازمان به هر کدام از پله های گفته شده در طبقه بندی فوق در مدت کوتاهی باعث ایجاد انتظار از قابلیت ها و مزایای پله بالاتر خواهد شد.

لذا لازم است نرم افزار انتخابی در یک سازمان رو به رشد امکان ارایه تمام قابلیتها و نیازهای پله های فوق را داشته باشد.

نرم افزار سیاق قابلیت و ابزارهای لازم برای ارتقا سازمان شما را تا لایه سازمان بهره ور دارد.

لایه هفتم یا لایه سازمان هوشمند جزء آخرین تکنولوژی ها است و در حال حاضر نمونه اجرا شده کاملی در سطح دنیا ندارد. ابزارهای لازم و الزامات رسیدن به این لایه در واحد تحقیق و توسعه سیاق درحال بررسی است.

گروه نرم افزاری سیاق با بررسی وضعیت جاری مشتری و تهیه پروپزال مناسب در کنار سازمان شما قرار گرفته و برای حرکت پله به پله حرکت در مسیر طبقه بندی شده فوق به شما کمک میکند.

حتی در صورت ارایه یک پکیج یکپارچه نرم افزاری در یک حوزه با توجه به اینکه این پکیج ها در بستر

ERP

و سیستم ساز سیاق ارایه میشوند قابلیت ارتقا نرم افزار شما را در آینده بدون تحمیل هزینه ریالی و هزینه سازمانی برای شما در نظر گرفته است.

سیاق به اجرای پروژه ها با این دید و ارایه خدمات به مشتریان خود را در طبقه بندی فوق رویکرد ERP خود میداند.